Thursday, November 18, 2010

Bamboo Surveys


Young tungkan poles (bambusa blumeana) sell at Bolton bridge


type of bamboo hut that is sell on the street


Stock of tungkan poles at Barangay Waan


Botong clumps (Dendrocalamus latiflorus) at Kinuskusan farm

No comments:

Post a Comment